English
English
Adroddiad Blynyddol 2018/19
English
English

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19

Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau
—cynllun gweithredu i Gymru

Uchafbwyntiau'r rhaglen hyd yma

1,118

Rydym wedi cefnogi 1,188 ysgol a gynhelir gan y wladwriaeth (79% o holl ysgolion Cymru)

119,000
cyfle i ddisgyblion gymryd rhan yn y rhaglen.

4,000
cyfle i athrawon ymgysylltu â dysgu proffesiynol drwy Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a gweithgareddau Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

Rhagair

“The new curriculum will have creativity at its heart, and will set out a fundamental aim to develop well-rounded citizens who can participate fully in all aspects of life and work.”

"Bydd creadigrwydd wrth wraidd y cwricwlwm newydd, a bydd yn gosod y nod sylfaenol o ddatblygu dinasyddion cytbwys a all gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd a gwaith."

Hyd at Awst 2019, mae'r rhaglen wedi cefnogi 1,188 ysgol a gynhelir gan y wladwriaeth, sy'n cyfateb i 79% o holl ysgolion Cymru. Mae wedi darparu dros 119,000 cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn gweithgaredd creadigol, a mwy na 4,000 cyfle i athrawon elwa ar ddysgu proffesiynol drwy Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol a gweithgarwch Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

Mae Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol wedi gweithio gyda 559 ysgol – dros draean o ysgolion Cymru – tra bod y Rhwydweithiau wedi cynorthwyo athrawon a gweithwyr proffesiynol creadigol i adeiladu partneriaethau cadarnhaol i gefnogi'r celfyddydau mewn addysg.

Bu o fudd aruthrol i Ddysgu creadigol drwy'r celfyddydau gydredeg ag agenda diwygio addysg Llywodraeth Cymru, ac ni allaf bwysleisio'n ddigonol y cyfraniad hanfodol y mae’r ddarpariaeth yn ei wneud yn ogystal ag un Cyngor Celfyddydau Cymru, i ddatblygu ein cwricwlwm newydd, a fydd ar gael yn Ionawr 2020 i'w gyflwyno o 2022 ymlaen.

Mae creadigrwydd yn cefnogi hyn drwy helpu pobl ifanc, o ba gefndir bynnag, i ddatblygu eu talentau a'u sgiliau.
Bydd creadigrwydd wrth wraidd y cwricwlwm newydd, a bydd yn gosod y nod sylfaenol o ddatblygu dinasyddion cytbwys a all gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd a gwaith. Mae creadigrwydd yn cefnogi hyn drwy helpu pobl ifanc, o ba gefndir bynnag, i ddatblygu eu talentau a'u sgiliau.

Mae'r gwelliannau a ddaeth yn sgil Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau eisoes yn amlwg mewn ysgolion sy'n cymryd rhan. Gellir mesur rhai cyflawniadau drwy bresenoldeb mewn ysgolion a sgorau profion ond mae athrawon hefyd yn dweud wrthym sut y maent yn gweld bod disgyblion yn tyfu mewn hyder, gan gymryd yr awenau mewn sefyllfaoedd grŵp, ac yn gwella eu prosesau penderfynu a datrys problemau sgiliau.

Felly mae Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau wedi bod yn elfen allweddol o'n dull o gefnogi ac ymgorffori creadigrwydd yn y cwricwlwm, gan helpu disgyblion yn eu datblygiad, ac athrawon sy'n gallu datblygu fel ‘athrawon creadigol’ wrth addysgu ar draws y cwricwlwm. Mae hyn yn darparu toreth o ymarfer cadarnhaol i gefnogi ein hagenda addysg yn y dyfodol.

— Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg

"Y peth rwy'n fwyaf balch ohono yw ein bod wedi rhagori a gwella ar y targedau hynny ar draws y rhaglen gyfan."

Datganiad o effaith

Cynnal digwyddiad cenedlaethol yn Ebrill 2019 i arddangos y cyfoeth o ddysgu sy'n codi ar draws y rhaglen

Cyhoeddi ein trydydd adroddiad gwerthuso annibynnol

Codi proffil rhyngwladol Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Cefnogi 32 prosiect datblygu ysgol-i-ysgol gan weithio gyda 36 ysgol ychwanegol ledled Cymru

120
Hyfforddi tua 120 athro fel rhan o'r Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Cyflwyno hyfforddiant i Ymarferwyr Creadigol fel rhan o Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Cefnogi ein trydedd rownd (a’r un derfynol) o 223 Ysgol Greadigol Arweiniol yn eu prosiectau ail flwyddyn

Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

60

Darparu 60 cyfle Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i athrawon ac artistiaid ledled Cymru

12

Darparu 12 cyfle rhwydweithio i athrawon ac artistiaid ledled Cymru

Sicrhau bod 50 Hyrwyddwr y Celfyddydau ar gael i ysgolion ledled Cymru

Profi'r Celfyddydau

200
Rhoi tua 200 grant Ewch i Weld

Dyfarnu grantiau o hyd at £1,000 i ysgolion ledled Cymru i Goffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf

18

Rhoi tua 18 grant Cydweithio Creadigol

91
Preswyliad yn ystod yr wythnos ar draws Bae Caerdydd a digwyddiad yn Llandudno. Cyflwynwyd cyfanswm o 91 prosiect o bob rhan o'r rhaglen.

Cyhoeddi ein trydydd adroddiad gwerthuso annibynnol

Cynnal ymweliadau gan Sefydliad Lego, y Cyngor Prydeinig-Wyddelig, Seland Newydd Greadigol a Phrifysgol Rio Grande, Ohio. Rhannu hyfforddiant Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol gydag athrawon o India a Phacistan

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol

Wedi cefnogi 32 prosiect datblygu ysgol-i-ysgol gan weithio gyda 36 ysgol ychwanegol ledled Cymru

170
athro wedi eu hyfforddi mewn 7 digwyddiad deuddydd ledled Cymru

Wedi cefnogi ein trydedd rownd (a’r un derfynol) o 223 Ysgol Greadigol Arweiniol yn eu prosiectau ail flwyddyn

105

Cafodd 105 Ymarferydd Creadigol newydd eu hyfforddi mewn 5 digwyddiad deuddydd fel y gallent gyflawni prosiectau Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

124

sesiwn DPP a gyflwynwyd

42

cyfle rhwydweithio ledled Cymru

49 Hyrwyddwr y Celfyddydau sy'n gweithio ledled Cymru

Profi'r Celfyddydau

319
Wedi rhoi 319 grant Ewch i Weld

Wedi rhoi 24 grant rhwng Medi 2018 a Mawrth 2019 pan gaeodd y gronfa

48

Wedi rhoi 48 grant Cydweithio Creadigol

"Mae'r gefnogaeth rydw i wedi'i hennill o'r rhwydwaith wedi rhoi hwb i'm hyder wrth ddefnyddio technolegau digidol yn amgylchedd yr ystafell ddosbarth."

Ystadegau

Cyfanswm nifer yr ysgolion sydd wedi cymryd rhan ers dechrau'r rhaglen yn ôl y math o ysgol

959
77% o ysgolion cynradd

175
93% o ysgolion uwchradd

35
85% o ysgolion arbennig

317
81% o ysgolion cyfrwng Cymraeg

63
95% o ysgolion dwyieithog / dwy ffrwd

Map

Pob rhanbarth

223
Ysgol Greadigol Arweiniol a gyflwynodd eu hail brosiect
36
ysgol ychwanegol a gefnogwyd gan y maes datblygu ysgol-i-ysgol
48
rant Cydweithio Creadigol wedi’u rhoi, gan gynnwys 35 ysgol
319
grant Ewch i Weld wedi’u rhoi
24
grant coffáu'r rhyfel byd cyntaf wedi’u rhoi
434
ysgol a ymgysylltodd â sesiynau DPP neu weithgarwch Hyrwyddwyr y Celfyddydau
1091
ymgysylltiad athro â’r rhwydwaith DPP

Cyfleoedd i ddisgyblion
a grewyd yn ôl maes

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol
9,545
Ewch i Weld
22,077
Coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf
1,381
Cydweithio Creadigol
8,459
Cyfanswm
41,462

Ymrwymiadau Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

1091
ymgysylltiad athrawon â DPP Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

212
ymgysylltiad artistiaid â DPP Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

Nifer o sesiynau DPP y Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

124

Cyfanswm

28

A2 Clymu

32

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg y De-Ddwyrain

38

NAWR

26

Edau

Nifer y mynychiadau i sesiynau DPP y Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

1592

Cyfanswm

305

A2 Clymu

399

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg y De-Ddwyrain

626

NAWR

262

Edau

Nifer o ymgysylltiadau unigryw wedi'u brocera rhwng hyrwyddwyr celfyddydau ac ysgolion

72

Cyfanswm

30

A2 Clymu

13

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg y De-Ddwyrain

7

NAWR

22

Edau

Pob rhanbarth

559
Ysgol Greadigol Arweiniol a gyflwynodd eu hail brosiect
61
ysgol ychwanegol a gefnogwyd gan y maes datblygu ysgol-i-ysgol
107
rant Cydweithio Creadigol wedi’u rhoi, gan gynnwys 291 ysgol
781
grant Ewch i Weld wedi’u rhoi
72
grant coffáu'r rhyfel byd cyntaf wedi’u rhoi
724
ysgol a ymgysylltodd â sesiynau DPP neu weithgarwch Hyrwyddwyr y Celfyddydau
2328
ymgysylltiad athro â’r rhwydwaith DPP

Cyfleoedd i ddisgyblion
a grewyd yn ôl maes

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol
40,000+
Ewch i Weld
52,767
Coffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf
3,884
Cydweithio Creadigol
22,712
Cyfanswm
119,363+

Ymrwymiadau Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

2,328
ymgysylltiad athrawon â DPP Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

610
ymgysylltiad artistiaid â DPP Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

Nifer o sesiynau DPP y Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

307

Cyfanswm

69

A2 Clymu

89

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg y De-Ddwyrain

75

NAWR

74

Edau

Nifer y mynychiadau i sesiynau DPP y Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

3,339

Cyfanswm

673

A2 Clymu

759

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg y De-Ddwyrain

1,056

NAWR

851

Edau

Nifer o ymgysylltiadau unigryw wedi'u brocera rhwng hyrwyddwyr celfyddydau ac ysgolion

96

Cyfanswm

35

A2 Clymu

19

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg y De-Ddwyrain

7

NAWR

35

Edau

"…byddai'n amhosibl datblygu'r sgiliau sydd gennym o amgylch y celfyddydau heb gefnogaeth rhwydwaith NAWR."

Ysgolion Creadigol Arweiniol

559

Ers 2015, mae 559 ysgol wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol neu fel ysgol bartner yn y maes datblygu ysgol-i-ysgol.

Yn ystod y cynllun, mae 233 gweithiwr proffesiynol creadigol wedi cael eu hyfforddi fel Asiantiaid Creadigol i weithio gydag ysgolion i'w helpu i ddod o hyd i ddulliau creadigol o addysgu a dysgu.

40,000
Mae dros 40,000 disgybl wedi elwa hyd yma, ac rydym ni'n gweld eu bod drwy feithrin a datblygu creadigrwydd yn cymryd camau tuag at gyflawni eu potensial academaidd ac yn dod yn unigolion cytbwys

Mae'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol bellach wedi ymgysylltu â 559 ysgol yn un o'r rhaglenni dysgu mwyaf cyffrous i weddnewid ansawdd addysgu a dysgu.

Yn y flwyddyn academaidd yma, rydym ni wedi arsylwi ar brosiectau sydd wedi dechrau gyda chwestiwn fel ’a all ymagwedd drawsgwricwlaidd sy’n defnyddio comedi a’r cyfryngau digidol feithrin arfer creadigol disgybledig o feddwl a gwella lefelau cyrhaeddiad disgyblion blwyddyn 7 mewn Saesneg llafaredd?' sy’n mynd â'r disgyblion ar daith drwy ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, y celfyddydau mynegiannol a chymhwysedd digidol.

Mae 45 o'n hysgolion o'r rownd ddiwethaf o Ysgolion Creadigol Arweiniol wedi cael eu hyfforddi fel hwyluswyr creadigol ac yn cydweithio â 48 ysgol newydd wrth iddynt barhau i ehangu cyrhaeddiad ac effaith eu gwaith ar draws eu hysgol a’r ysgolion yn eu rhwydwaith.

Bu ailgysylltu â'n carfan gyntaf o ysgolion yn gynharach yn y flwyddyn yn llwyddiannus ac roedd yn galonogol weld sut mae'r ysgolion hyn yn parhau â'u taith greadigol gydag elfennau o addysgeg yr ysgolion creadigol arweiniol yn sail i bopeth y maent yn ei wneud wrth baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Mae ein gwaith bellach yn ymwneud â gwaddol a sut y gallwn harneisio gwybodaeth ac arbenigedd ein hathrawon yn y cynllun. Canolbwyntir ar gasglu data i ddangos effaith, gwaith cyfathrebu mwy soffistigedig ac ymgysylltu â rhanddeiliaid newydd.

"Rwy'n credu mewn prosiect fel hwn, mae pawb yn cymryd rhan, felly mae rôl i bawb ddod o hyd i'w cryfderau eu hunain."

Cynnig y Celfyddydau ac Addysg dros Gymru Gyfan

31,000
Yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19, mae 31,000 cyfarfod wedi galluogi disgyblion i elwa o brofi gweithgareddau diwylliannol a’r celfyddydau mynegiannol.

695

Ers 2015, mae 695 ysgol wedi ymweld â digwyddiad celfyddydol neu ddiwylliannol gan ddefnyddio arian Ewch i Weld/coffáu’r rhyfel byd cyntaf neu wedi partneru gyda sefydliadau celfyddydol/diwylliannol drwy grantiau Cydweithio Creadigol.

724

Ers 2016, mae 724 ysgol ledled Cymru wedi ymgysylltu â'r Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg drwy fynychu DPP a/neu drwy ymgysylltu â Hyrwyddwyr y Celfyddydau.

1,592
Yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19, arweiniodd sesiynau DPP Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg at 1,592 ymgysylltiad gan athrawon, artistiaid a gweithwyr eraill ym maes addysg gelfyddydol.

Profi'r Celfyddydau

Diben arian Profi'r Celfyddydau yw annog ysgolion i roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc fynd cam ymhellach wrth archwilio profiadau creadigol, celfyddydol mynegiannol a diwylliannol. Mae'n cynnwys dwy elfen – Ewch i Weld a Chydweithio Creadigol.

Gellir defnyddio arian Ewch i Weld i dalu am ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydau a lleoliadau eraill ledled Cymru. Mae enghreifftiau yn cynnwys teithiau i'r theatr, cyngherddau a pherfformiadau dawns, ymweliadau ag arddangosfeydd neu i weld gweithwyr celfyddydol sy’n datblygu a chreu eu gwaith.

Rydym ni wedi bod yn chwalu'r rhwystrau i ysgolion drwy ddarparu arian ar gyfer cludiant a thocynnau, gan gynyddu'r cyfleoedd i brofi gweithgarwch celfyddydol a diwylliannol y tu allan i’r ysgol a'r ystafell ddosbarth. Profiadau nad yw llawer o blant yn eu cael yn eu bywyd beunyddiol. Yn ystod 2017/18 a 2018/19 roedd gennym hefyd ffrwd fach o arian Ewch i Weld ar gael i ysgolion wneud cais amdano er mwyn rhedeg, datblygu a/neu gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol a oedd yn coffáu’r rhyfel byd cyntaf.

Nod arian Cydweithio Creadigol yw cefnogi gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol a chreadigol parhaus rhwng ysgolion a sefydliadau celfyddydol gan weithio mewn partneriaethau anarferol. Mae'r arian wedi cynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a disgyblion yn ein hysgolion i weithio gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaeth ar ystod o brosiectau mwy manwl ac archwiliadol sy'n mynd i'r afael â phynciau fel yr amgylchedd, datblygu cynaliadwy sy'n ymwneud ag ysgolion ac amgylchedd amlddiwylliannol cynyddol ein hystafelloedd dosbarth.

Un o ofynion ein harian yw bod pob deiliad grant yn cyflwyno adroddiad gwerthuso hunanfyfyriol ar ôl i'r prosiect neu'r ymweliad. Mae athrawon, artistiaid a phobl ifanc yn dweud wrthym am ystod eang o ganlyniadau ac effeithiau cadarnhaol sy'n deillio o'r cyfleoedd a gawsant, gan gynnwys cynnydd mewn hyder, creadigrwydd, ymgysylltu â gwaith yn yr ysgol a phynciau'r celfyddydau mynegiannol.

“Mae'r disgyblion wir wedi mwynhau hyn, gan gynyddu eu hyder mewn gwahanol agweddau creadigol. Gadawodd y prosiect argraff arbennig iawn ar fy nosbarth. Roedd yn brosiect rhagorol...”

Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

Mae Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg yn dilyn yr un ffiniau â'r consortia addysg rhanbarthol. Mae'r Rhwydweithiau'n gweithio gydag ysgolion, y Consortia Addysg Rhanbarthol, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid ym maes addysg, y celfyddydau, y sectorau creadigol, diwylliannol a threftadaeth. Cawsant eu datblygu er mwyn cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd yn y celfyddydau mewn ysgolion drwy greu cysylltiadau rhwng y sector addysg a sector y diwydiannau creadigol.

Yn y cyfnod Ionawr 2016-Awst 2019 mae Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg wedi ymgysylltu â 724 ysgol (48% o ysgolion Cymru) a 2,328 mynychiad gan athrawon â DPP yn y Celfyddydau Mynegiannol. Mae'r Rhwydweithiau'n darparu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon ar gyfer athrawon ac artistiaid ynghyd â rhwydweithio, brocera a rhaglen Hyrwyddwyr y Celfyddydau.

Y flwyddyn academaidd yma mae'r Rhwydweithiau wedi darparu 124 sesiwn DPP i 1,592 cyfranogydd gan gynnwys 1,091 ymgysylltiad gan athrawon. Mae athrawon ac artistiaid wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant ym maes y celfyddydau mynegiannol o safon sy’n amrywio o Ddawnsio drwy'r Cwricwlwm i Wneud Rrobot Darlunio i gefnogi'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Cafwyd 72 ymgysylltiad unigryw rhwng Hyrwyddwyr y Celfyddydau ac ysgolion ledled Cymru eleni. Mae 49 Hyrwyddwr y Celfyddydau dros Gymru gan gynnwys 30 athro. Maent yn addysgwyr profiadol sy'n eiriol dros y celfyddydau mynegiannol ac maent wedi cynnig ystod o gymorth, o fentora i uwchsgilio.

Mae gweithio ar y cyd wedi bod yn allweddol yn y flwyddyn academaidd yma. Mae'r rhwydweithiau wedi teithio gweithdai datblygiad proffesiynol o safon dros Gymru, gan gefnogi athrawon ac artistiaid i fynychu sesiynau ar draws rhanbarthau. Mae'r ffordd yma o weithio yn llwyddiannus. Cafodd ei archwilio ymhellach mewn Cynllun Gwaith Cenedlaethol lle mae'r pedwar Rhwydwaith wedi ceisio datblygu strategaeth ar y cyd i dynnu ar yr arferion gorau er mwyn sicrhau model cynaliadwy.

Cronfa Ddata Genedlaethol

'Byddwn yn bendant yn defnyddio'r platfform unwaith eto, dyma'r cyfrwng delfrydol i gysylltu athrawon ag ymarferwyr a man cychwyn gwych ar gyfer dod o hyd i'r person cywir neu'r cyfle cywir. Mae'n uniongyrchol, yn glir, yn hawdd ac yn gyfeillgar iawn i'r defnyddiwr'
- Athro

Yn ystod y tair blynedd gyntaf, datblygodd A2: clymu (Canolbarth y De) lwyfan ar-lein i gefnogi cydweithio rhwng y sectorau addysg a chelf yng Nghymru. Ymchwiliodd y Rhwydwaith i'r hyn oedd ei angen i gefnogi brocera llwyddiannus, a arweiniodd at ddatblygu strategaeth ddigidol i ddarparu ar gyfer anghenion ysgolion ac artistiaid. Canlyniad yr ymchwil yw platfform ar-lein sy'n darparu arena neu farchnad rithwir y gellir brocera perthnasoedd newydd drwyddi.

Eleni, mae'r pedwar Rhwydwaith wedi buddsoddi yn y platfform, Plwg, sydd wedi’i ail-frandio ac sydd i'w lansio yn nhymor yr hydref, 2019 i gefnogi ysgolion i wireddu'r Cwricwlwm i Gymru 2022.

Nod Plwg yw cefnogi cydweithio rhwng y celfyddydau ac addysg a bydd yn caniatáu i athrawon, grwpiau creadigol a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i:

1

1. gwella sgiliau a hyder yn y celfyddydau mynegiannol a dysgu creadigol

2

dod o hyd i'r artist, person creadigol, neu'r sefydliad celfyddydol a diwylliannol cywir i weithio gydag athrawon a'u disgyblion

3

gadael i athrawon ac ysgolion wybod beth a gynigir gan gyrff creadigol, celfyddydol a diwylliannol

4

creu a/neu ddod o hyd i gyfleoedd i ddisgyblion danio eu creadigrwydd

Celc

Mae Celc yn helpu athrawon ac artistiaid i weithio gyda'i gilydd i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd y disgyblion drwy'r celfyddydau mynegiannol. Beth bynnag yw eich arbenigedd pwnc neu'ch celfyddyd, mae'r pecyn cymorth yma’n llawn syniadau ysbrydoledig, dolenni defnyddiol a chanllawiau ymarferol i gefnogi eich dosbarth i fodloni gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol mewn ffyrdd newydd, llawn hwyl.

"Rwy'n credu ei bod yn gwbl hanfodol bod plant yn cael mynegi eu hunain trwy ddrama neu gerddoriaeth neu ffilmio—yr holl sgiliau y mae Ysgolion Creadigol Arweiniol yn eu caniatáu."

Straeon o'r rhaglen

"Y rheswm pam mae athrawon yn prynu i mewn i'r cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yw oherwydd eu bod yn dyst i'r trawsnewidiad y mae cymryd rhan mewn dysgu creadigol yn ei gael ar eu disgyblion."

Yr hyn y mae ysgolion yn ei ddweud wrthym

“Drwy gydol y prosiect, rhoddodd yr artistiaid gymaint o sylw i ddisgyblion sy'n gwerthfawrogi gwaith mewn ffordd synhwyraidd. Crewyd math o gof synhwyraidd ar gyfer gweithgareddau yn y dosbarth celf. Bu'n bosibl adlewyrchu hyn yn effeithiol iawn yn y gofod arddangos hefyd. Roedd disgyblion yn cael eu hysbrydoli drwy'r amser i ddatblygu sgiliau i fynegi eu teimladau.”
— Athro, Ysgol Arbennig

““Yn gyntaf, buaswn yn dweud bod yr effaith ar yr ysgol yn fawr. Nid ydym ni wedi cyflawni prosiect celfyddydol mor uchelgeisiol o'r blaen, roedd y staff a'r disgyblion wedi mwynhau'r diwrnod yn fawr iawn. Mae hefyd yn sail i'n gwaith cynllunio ar gyfer ein cwricwlwm newydd gan ein bod wedi cymryd hanfodion gweithio trawsgwricwlaidd ac wedi treialu’r rhain gyda'n carfan newydd ar gyfer blwyddyn 7."
— Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

“Roeddwn i'n teimlo'n fwy hyderus yn fy nosbarth a bod ar y llwyfan o flaen pawb. Roeddwn i'n teimlo'n falch iawn o gofio fy holl linellau ac aros mewn cymeriad ar gyfer y perfformiad.”
— Disgybl

“Mwynheais y profiad am ei fod yn rhoi hwb i'ch hyder. Mae wedi fy helpu gyda sefyllfaoedd bywyd fel sut i drin arian a chyfrif stoc. Mwynheais hefyd weld y broses yn cael ei wireddu.”
— Disgybl, Ysgol Arbennig

“Mae rhoi cyfleoedd i ddisgyblion weithio gydag artistiaid proffesiynol yn ysgogi eu creadigrwydd ac yn arwain at safon waith sy'n rhagori ar unrhyw feini prawf cwricwlaidd.”
— Athro

“Mae plant yn grêt i weithio gyda nhw oherwydd does dim terfyn ar eu dychymyg.”
— Ymarferydd Creadigol

“Dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi teimlo mor angerddol amdano pe na bawn wedi cymryd rhan ym mhroses yr ysgolion creadigol arweiniol. Mae wedi bod yn brofiad gwych i'n hysgol ac i mi'n bersonol.”
— Athro

“Mae'r disgyblion wedi mwynhau hyn yn wirioneddol, gan gynyddu eu hyder mewn gwahanol agweddau creadigol. Gadawodd y prosiect argraff ddofn iawn ar fy nosbarth. Roedd yn brosiect ardderchog. Gobeithiaf allu ymgorffori rhai agweddau ar y dysgu creadigol yn yr ystafell ddosbarth.”
— Athro

“Cyn i'r prosiect yma ddechrau, roedd fy hyder mor isel. Nid oeddwn i’n gallu mynegi fy hun mewn ffyrdd iach. Nawr, rwy'n ysgrifennu ac yn perfformio fy ngherddoriaeth fy hun ac rwy'n teimlo mai dyma'r yrfa i mi. Nawr rydw i wedi dechrau, dydw i ddim eisiau rhoi'r gorau iddi!”
— Disgybl

“Mae rhoi cyfleoedd i ddisgyblion weithio gydag artistiaid proffesiynol yn ysgogi eu creadigrwydd ac yn arwain at safon waith sy'n rhagori ar unrhyw feini prawf cwricwlaidd.”
— Athro

"Mae wedi rhoi cyfle i mi ddatblygu fy hyder o amgylch y celfyddydau i ailafael yn y brwdfrydedd a gefais yn wreiddiol wrth ddysgu ein plant a'ch pobl."

Dewch i Ddathlu

Cafodd Dewch i ddathlu! ei gynnal ym Mae Caerdydd 2-6 Ebrill 2019 ac yn Llandudno ar 17 Gorffennaf 2019. Roedd y ddau ddigwyddiad yn tynnu sylw at waith ar draws dwy elfen y rhaglen Dysgu Creadigol a Chynnig Celfyddydau ac Addysg ar draws Cymru gyfan.

Roedd cymysgedd o berfformiadau, gweithgareddau, cyfleoedd rhwydweithio, mannau arddangos, seminarau a gweithdai DPP i ymwelwyr ymgysylltu a thrafod y cyfoeth o ddysgu sydd wedi digwydd mewn ysgolion ledled Cymru. Tynnodd sylw at bwysigrwydd ymgysylltu â'r celfyddydau a chreadigrwydd mewn addysg.

Yng Nghaerdydd, cynhaliwyd y digwyddiad ar draws pedwar lleoliad amlwg ym Mae Caerdydd, sef Tŷ Portland, Canolfan Mileniwm Cymru, y Senedd a chyda dangosiadau ffilm yn yr Urdd. Yn Llandudno, cynhaliwyd yr holl weithgarwch yn Venue Cymru.

Cymerodd cyfanswm o 79 ysgol greadigol arweiniol ran i arddangos gwaith byw neu statig y bu dros 1,600 o ddisgyblion, athrawon, artistiaid a rhanddeiliaid eraill yn ymweld â’r gwaith. Cafodd 12 prosiect Cydweithio Creadigol eu harddangos yn amrywio o siop ymddangos yn sydyn i berfformiadau mewn cerddoriaeth, drama a dawns. Amlygodd y prosiectau hyn bwysigrwydd gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol a chreadigol drwy arfer arloesol.
“Roedd pedwar Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg yn gyfrifol am ddarparu sesiynau DPP mewn dawns a cherddoriaeth ac yn y cyfryngau digidol a’r celfyddydau gweledol a oedd yn galluogi athrawon i ddatblygu sgiliau newydd i fynd yn ôl i'w dosbarth.“Roedd pedwar Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg yn gyfrifol am ddarparu sesiynau DPP mewn dawns a cherddoriaeth ac yn y cyfryngau digidol a’r celfyddydau gweledol a oedd yn galluogi athrawon i ddatblygu sgiliau newydd i fynd yn ôl i'w dosbarth. Cyfunodd y Rhwydweithiau i greu sesiwn Rhannu Arferion Gorau ar gyfer athrawon, Hyrwyddwyr y Celfyddydau a gweithwyr ym maes y celfyddydau a bu timau rhanbarthol yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yn cyflwyno sesiynau Dysgu creadigol i ysgolion a oedd am brofi addysgeg unigryw'r cynllun.

Roedd seminarau Creadigrwydd yn y Cwricwlwm yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr glywed gan brifathrawon sydd wedi ymgorffori creadigrwydd yn eu hysgol. Roedd y seminar yng Nghaerdydd yn cynnwys anerchiadau gan Steve Davies (Cyfarwyddwr Addysg, Llywodraeth Cymru), Carlos González-Sancho (Dadansoddwr Polisi, OECD) a Bill Lucas (Athro Dysgu a Chyfarwyddwr yn y Ganolfan Dysgu yn y Byd Go Iawn, Prifysgol Caerwynt).

"Rydym yn gweld creadigrwydd yn dod yn fwy a mwy wrth wraidd dysgu disgyblion."

Y flwyddyn i ddod

Y rhaglen gyfan

Parhau i godi proffil rhyngwladol rhaglen Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau.

Cyhoeddi ein pedwerydd adroddiad gwerthuso annibynnol.

Hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant creadigol yn SkillsCymru 2019.

Cynllun yr ysgolion creadigol arweiniol

Cefnogi'r 48 ysgol ychwanegol sydd wedi ymuno â'r cynllun drwy'r maes datblygu ysgol-i-ysgol.

Datblygu rhwydwaith ar gyfer yr holl Ysgolion Creadigol Arweiniol sydd wedi cymryd rhan yn y cynllun ar y Parth Dysgu Creadigol er mwyn annog rhannu arferion gorau.

Archwilio cyfleoedd gyda'r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol i gefnogi ysgolion ymhellach yn eu paratoadau ar gyfer Cwricwlwm Cymru 2022.

Profi'r Celfyddydau

Rhoi 200 grant Ewch i Weld.

Cefnogi'r grantiau Cydweithio Creadigol sy'n cael eu cyflwyno yn y flwyddyn academaidd yma.

Datblygu astudiaethau achos a ddangosodd effaith prosiectau Profi'r Celfyddydau.

Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg

40 digwyddiad i Hyrwyddwyr y Celfyddydau ar draws y flwyddyn.

Darparu 60 cyfle DPP i athrawon ac artistiaid.

Darparu 12 cyfle rhwydweithio i athrawon ac artistiaid.

Darparu 12 cyfle rhwydweithio i athrawon ac artistiaid.